Ajankohtaista

Apteekkien neuvonnalla satojen miljoonien säästöt

Apteekkien antama neuvonta vähentää merkittävästi perusterveydenhuollon kuormitusta ja säästää liki miljardi euroa vuodessa. Säästöstä valtaosa syntyy itsehoitoon liittyvästä neuvonnasta.

Apteekkien neuvonta itsehoidossa säästää arviolta 885 miljoonaa euroa terveydenhuollon kustannuksia vuosittain.

Säästöt syntyvät pääosin apteekkien neuvonnasta pienissä vaivoissa, kuten tilapäisissä kiputiloissa, vatsavaivoissa, iho-ongelmissa ja allergioissa, jolloin vältytään yleislääkärissä käynniltä.

Tiedot ilmenevät asiantuntija-arvioon perustuvasta selvityksestä, jonka toteutti PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin toimeksiannosta.

Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon apteekkien neuvonta vähentää muiden terveyspalveluiden kysyntää ja kuinka suuri euromääräinen säästö tästä syntyy.

Apteekkareiden ja lääkäreiden arvioiden mukaan lähes puolet niistä asiakkaista, jotka saavat apteekeista itsehoitoon liittyvää neuvontaa, välttävät yleislääkärin vastaanottokäynnin ja uuden reseptilääkkeen määräämisen.

Keskimäärin joka kolmas pieniin vaivoihin apua hakeva puolestaan välttää sairaalapäivystyskäynnin saadessaan apteekista itsehoitoon liittyvää terveysneuvontaa.

Apteekkien neuvonnan arvioidaan vähentävän vuosittain jopa kuusi miljoonaa käyntiä yleislääkärillä. Lisäksi päivystysmenoissa syntyy merkittävää säästöä terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle, kun asiakkaiden ei tarvitse lähteä kalliille päivystyskäynnille sairaalaan, vaan vaiva hoituu apteekeista saatavan neuvonnan ansioista.

Selvitystä varten 591 apteekkarille ja 112 lääkärille lähetettiin sähköinen kysely tammikuussa 2015. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 258 (vastausprosentti 37).

Kyselyn lisäksi selvitys koostui laskentamallista, jolla PwC muutti kyselyn vastaukset viitearvoja hyödyntäen euroiksi. Selvityksen lähestymistapa ja laskentamalli pohjautuivat PwC Irlannin kehittämään menetelmään.

Kyselyn arvioita apteekkien neuvonnan vaikutuksesta ja niiden perusteella laskettuja säästöjä tulee pitää suuntaa antavina. Selvitys antaa kuitenkin mielenkiintoisen näkökulman apteekkien merkittävästä roolista terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Erkki Koistianen

Lue selvitys kokonaisuudessaan tästä

 

Hanna Mäntylä (ps.), Terhi Peltokorpi (kesk.), Sari Sarkomaa (kok.) ja Tuula Haatainen (sd.) säilyttäisivät itsehoitolääkkeet apteekeissa.

Poliitikoilta kehuja apteekkijärjestelmälle

Neljän suurimman puolueen edustajat keskustelivat apteekkijärjestelmän tulevaisuudesta ja antoivat apteekeille kehitysideoita Farmasian oppimiskeskuksen ja Apteekkariliiton järjestämässä seminaarissa.

Hanna Mäntylä (ps.), Terhi Peltokorpi (kesk.), Sari Sarkomaa (kok.) jaTuula Haatainen (sd.) keskustelivat terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistuksesta sekä apteekkijärjestelmän tulevaisuudesta tänään iltapäivällä.

Keskustelijat olivat lähes yksimielisiä apteekkialan avainkysymyksistä. Suomalaisessa omistuksessa oleva tarveharkintainen, luvanvarainen ja yrittäjäperusteinen ammattiapteekkijärjestelmä toimii hyvin. Keskustelijat näkevät sen tärkeänä osa suomalaista terveydenhuoltoa.

Apteekkiverkosto täytyy heidän mielestään säilyttää kattavana, koska se takaa lääkkeiden saannin tasapuolisesti koko maassa. Kaikilla suomalaisilla on oltava apteekki kohtuullisen matkan päässä.

Itsehoitolääkkeiden myyntipaikka on keskustelijoiden mielestä ehdottomasti apteekki. Tälle kannalle kertoo kallistuneensa myös perussuomalaisten Hanna Mäntylä kuultuaan ongelmista, joita särkylääkkeiden vapauttaminen on aiheuttanut muissa maissa.

Itsehoitolääkkeiden myynti apteekissa on keskustelijoiden mielestä ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Terhi Peltokorpi törmää kätilön työssään valitettavan paljon siihen, että ihmisillä ei ole minkäänlaista tietoa parasetamolin vaaroista. Etenkin nuoremmat ikäluokat ottavat sitä suuria määriä.

Itsehoitolääkkeiden apteekkimyyntiä puolustaa keskustelijoiden mielestä se, että apteekeissa annetaan henkilökohtaista lääkeneuvontaa, osataan arvioida lääkkeiden yhteisvaikutuksissa ja varmistetaan lääkitysturvallisuutta.

Keskustelijat saivat antaa apteekeille myös kehittämisehdotuksia. Tuula Haatainen kannattaa ikääntyneiden, monisairauden ja muistisairaiden lääkehoitojen tarkistamista sekä lääkkeiden annosjakelua. Niillä voitaisiin korjata lääkitysongelmia, jotka muuten johtavat helposti turhiin päivystyskäynteihin.

Sari Sarkomaa toisi farmaseuttista osaamista muuallekin terveydenhuoltoon, esimerkiksi päivystyksiin, mistä on hyviä kokemuksia kansainvälisesti.

Keskustelijat kannattavat terveyspistetyyppistä toimintaa apteekeissa. Kannatusta saavat influenssarokotusten antaminen ja erilaiset mittauspalvelut. Apteekkien olisi hyvä tiivistää yhteistyötään perusterveydenhuollon kanssa ja kannustaa suomalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

ERJA ELO

 

Reseptien elinaikaa pidennetään

Lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen 2017 alusta lähtien. Myös e-reseptin uudistamisaika lisääntyy.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen lääkemääräysten voimassaoloajan pidentämisestä vuodesta kahteen vuoteen. Asetus astuu voimaan vuoden 2017 alusta.

Muutos ei koske huumausainelääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräyksiä eikä ammatin harjoittamista varten määrättyjen lääkkeiden lääkemääräyksiä. Niiden voimassaoloaika on edelleen yhden vuoden.

Myös sähköisistä lääkemääräyksistä annettua asetusta muutetaan siten, että e-resepti voidaan uudistaa 16 kuukauden sijasta 28 kuukauden kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta.

Reseptien voimassaoloaikojen pidennys edellyttää muutoksia Kanta-järjestelmään, apteekkien tietojärjestelmiin ja potilastietojärjestelmiin.

Uudistus
tuo säästöjä

Uudistus vähentää lääkäreiden reseptien uusimiseen käyttämää työaikaa ja vapauttaa sitä muihin tehtäviin.

Uudistuksen odotetaan tuovan myös selvää säästöä vuosina 2018–2019. Kuntien kustannusten ennakoidaan vähenevän kolme miljoonaa euroa kumpanakin vuonna.

Kustannusvaikutukset on otettu huomioon valtion talousarvion valmistelussa siten, että vuosina 2018-2019 peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään vuosittain 0,76 miljoonaa euroa.

INKERI HALONEN

 

Ministeri Laura Räty ja työryhmän puheenjohtaja Sinikka Rajaniemi keskustelivat apteekkien uusista palveluista viime kesänä Porin Suomi Areenalla.

Ministeri Räty: Influenssarokotukset apteekkeihin

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok) kannattaa työryhmän ehdotusta siitä, että apteekkien toimintaa laajennettaisiin lisäämällä kausi-influenssarokotukset apteekkien palveluihin.

– Suomalaisten into ottaa influenssarokotteita on liian matala. Yhtenä syynä voi olla se, että rokotteen ottamiseksi pitää hakeutua erikseen terveysasemalle tai hakea resepti lääkäriltä. Jos apteekeille annetaan rokotusmahdollisuus, ihmiset voisivat valita useammasta rokotuspisteestä. Rokotuksen voisi käydä ottamassa helposti keskellä arkirutiinejaan, ministeri Räty toteaa tiedotteessa.

Ministeri katsoo, että kausi-influenssarokote voitaisiin luovuttaa apteekista ilman erillistä reseptiä, jos rokote pistetään välittömästi apteekin tiloissa.

– Rokotusturvallisuudesta on kuitenkin pidettävä huolta. Farmaseuttisen koulutuksen saanut henkilö voisi antaa rokotuksen, jos hän on saanut siihen asianmukaisen koulutuksen. Apteekkarilla olisi viimesijainen vastuu rokottamisesta, ministeri linjaa.

Ministeri Räty kannattaa myös ns. terveyspistetoiminnan laajentamista apteekkeihin. Toimintamallia on pilotoitu kolmessa apteekissa Joensuussa, Raahessa ja Raumalla. Näiden lisäksi Suomessa on tällä hetkellä kolme muuta Apteekin terveyspistettä Turussa, Rovaniemellä ja Vantaalla. Apteekkien terveyspisteet tarjoavat matalan kynnyksen sairaanhoitajatasoisia palveluja ja vähentävät terveyskeskusten kuormitusta.

– Näen tällaisen palvelun hyvänä yhteistyömuotona apteekkien sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

Ministeri Räty vastaanotti apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistä pohtineen työryhmän ehdotuksen tiistaina 20. tammikuuta.
ERKKI KOSTIAINEN

 

 

Apteekkariliitto tyytyväinen työryhmän loppuraporttiin

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura on tyytyväinen loppuraporttiin, jonka apteekkitoiminnan kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti tänään sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädylle.

Työryhmä näkee yksimielisesti, että apteekkijärjestelmää kannattaa kehittää nykyisen, apteekkilupaan perustuvan mallin pohjalta, koska lääkehuolto toimii nyt hyvin eikä siinä ole sellaisia ongelmia, jotka vaatisivat järjestelmän muuttamista.

Nykyisellä apteekkilupajärjestelmällä ja apteekkeja koskevalla säätelyllä turvataan apteekkitoiminnan farmaseuttiset erityispiirteet sekä apteekkien rooli turvallisen lääkehoidon edistämisessä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Työryhmä esittää, että lääkealan ammattilaisten asiantuntemusta on syytä hyödyntää nykyistä enemmän väestön rationaalisen lääkehoidon edistämisessä.

Loppuraportissa on Peuran mukaan yli 60 hyvää toimenpide-ehdotusta, joista monet syntyivät perusteellisen keskustelun seurauksena.

– Uskon, että kaikki työryhmässä edustettuina olleet tahot voivat olla lopputulokseen hyvin tyytyväisiä. Jos raportissa ehdotetut asiat saadaan toteutettua, ollaan menty pitkin harppauksin eteenpäin sekä lääkehuollon kehittämisessä että terveydenhuollon ja apteekkien välisen yhteistyön edistämisessä.

Raportissa mainitaan useita apteekkien palveluiden kehittämistä koskevia ehdotuksia. Työryhmän pääviesti on, että palveluita ja toimintaa tulee kehittää yksiselitteisesti apteekin toimintana.

– Siten esimerkiksi influenssarokotusten antaminen olisi apteekin toimintaa ja siitä vastaisi apteekkari. Tämä kuitenkin edellyttää säädösmuutoksia.

Raportti siirtyy seuraavaksi jatkokäsittelyyn ja lainsäädäntövalmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä. Se tulee olemaan pohjana apteekkityön kehittämisessä seuraavalla vaalikaudella.

Sirpa Peura huomauttaa, että raportin sisältämissä ehdotuksissa on vielä paljon työstettävää.

– Esimerkiksi terveydenhuollon ja apteekkien väliseen yhteistyöhön liittyy ehdotuksia, jotka eivät toteudu pelkästään ministeriön toimenpitein tai lainsäädäntötoimenpitein, vaan ne vaativat pitkäjänteistä yhteistyötä useiden eri toimijoiden kesken.
ERJA ELO

 

Apteekkarilehden vaalitenttiin osallistuivat kansanedustaja Terhi Peltokorpi (kesk.), peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.), sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok.) ja kansanedustaja Johanna Jurva (ps.).

Itsehoitolääkkeet pysyvät apteekissa

Terveyspäättäjät ovat tyytyväisiä apteekkien toimintaan ja haluavat kehittää sitä nykyjärjestelmän pohjalta, kävi ilmi Apteekkarilehdenvaalitentissä.

Suomen neljän suurimman puolueen edustajat, sosiaali- ja terveysministeriLaura Räty (kok.), peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajatJohanna Jurva (ps.) ja Terhi Peltokorpi (kesk.) ovat varsin tyytyväisiä apteekkien toimintaan ja haluavat kehittää sitä nykyiseltä pohjalta.

Apteekkarilehden vaalitenttiin osallistuneet poliitikot näkevät apteekit tärkeänä osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.

Heidän mielestään korkeasti koulutetut farmasian ammattilaiset voisivat toimia nykyistä kiinteämmässä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Työsarkaa olisi erityisesti kansansairauksien ennaltaehkäisyssä.

Poliitikot vakuuttavat vuorollaan, että itsehoitolääkkeet eivät kuulu missään tapauksessa päivittäistavarakaupan hyllylle.

Kumpikin ministeri vetoaa lääkitysturvallisuuteen, ja kansanedustaja Peltokorpi sanoo suoraan, että Keskusta kannattaa ehdottomasti nykyisen lääkejakelukanavan säilyttämistä.

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Johanna Jurva suhtautuu ajatukseen itsehoitolääkkeiden kauppamyynnistä hyvin kriittisesti.

– Lääkkeiden myynnin tulee ehdottomasti tapahtua jatkossakin apteekkien kautta. Siellä on osaamista ja asiantuntemusta.

Ministeri Räty olisi valmis kasvattamaan apteekkien roolia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjussa.

– Tiedän, että Apteekkariliitto on tehnyt avauksia esimerkiksi rokotteiden antamisesta apteekeissa. Suhtaudun itse tämän tyyppisiin asioihin lähtökohtaisesti myönteisesti.

ERJA ELO

 

 

Proviisori Erika Aalto (vas.) ja farmaseutti Marja Tuomola esittelevät Lohjalla käytössä olevaa liikuntalähetettä.

Apteekki lähettää liikkumaan

Lohjanharjun apteekki kannustaa ihmisiä liikkumaan lähetteen avulla. Asiakkaat ovat ilahtuneet huolenpidosta.

Lohjan kaupungissa on ymmärretty, että liikunta toimii lääkkeenä moneen vaivaan. Kaupungin lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja myös Lohjanharjun apteekki voivat kirjoittaa asiakkaille liikkumislähetteitä.

Apteekin reseptitiski on hyvä paikka ottaa puheeksi asiakkaan liikuntatottumukset, tietää proviisori Erika Aalto.

– Minulla oli esimerkiksi asiakas, joka kertoi verenpaineensa olevan niin koholla, että lääkäri oli uhannut nostaa lääkitystä. Asiakkaalla oli kuitenkin nivelrikko, joka rajoitti liikkumista.

Tällaisissa tilanteissa Aalto täyttää asiakkaan kanssa kaupungilta saadun esitietokyselylomakkeen. Sen avulla hän arvioi, voisiko asiakas hyötyä liikkumislähetteestä. Jos asiakkaalla on liikkumista rajoittavia sairauksia tai hänen arkiliikuntansa on hyvin vähäistä, on lähete tarpeen.

Lähetteellä asiakas saa maksutta 1–3 henkilökohtaista käyntiä kaupungin liikuntaneuvojalla, joka kyselee asioita tarkemmin ja ohjaa oikeisiin liikuntaryhmiin.

Aalto kertoo asiakkaidensa ilahtuvan ja innostuvan liikuntalähetteistä. Lohjanharjun apteekki on yksi Liikkujan apteekeista, joten koko farmaseuttinen henkilökunta ottaa liikkumisen aktiivisesti puheeksi asiakkaiden kanssa reseptitiskissä ja tarvittaessa myös itsehoitopuolella.

Erika Aallon mielestä liikkumislähete on hyvä ja konkreettinen työkalu silloin, kun asiakkaalla itsellään ei ole valmiuksia aloittaa liikkumista.

– Pyrimme saamaan kiinni ne henkilöt, jotka eivät harrasta edes hyötyliikuntaa. Tämä on mitä parhainta terveyden edistämistä!

ERJA ELO

Lääkäriliitto: Lääkkeet eivät kuulu ruokakauppaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Kuluttajaliitto vaativat lauantain Helsingin Sanomissa itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista ruokakauppoihin. Lääkärit eivät kannata ajatusta.

Lääkäriliiton mielestä lääkkeet kuuluu myydä apteekeista, koska ne eivät ole mitä tahansa kulutushyödykkeitä.

– Lääkkeet sisältävät vaikuttavia aineita ja potilasturvallisuus edellyttää niiden vastuullista käyttöä, sanoo toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Lääkäriliitto linjaa työnjaon siten, että lääkäri määrää ja apteekki toimittaa lääkkeet. Liitto katsoo asiaa potilasturvallisuuden ja lääkkeiden asianmukaisen käytön näkövinkkelistä.

– Sitten ovat kauppiaat, jotka toivovat lääkkeiden myynnin lisääntymistä. Tarkoitus ei ole myydä lääkkeitä mahdollisimman paljon. Tarpeeton lääkkeiden käyttö ei paranna potilasta, potilasturvallisuutta eikä edes terveyttä, Pälve sanoo.

Lääkäriliitolle on tärkeää, että potilas saa tarvitsemansa lääkkeet kaikkialla Suomessa. Lääkkeiden jouhea saaminen on turvattava erityisesti haja-asutusalueilla.

Argumentaatiossa
ei mitään uutta

Kuluttajaliitto esitti yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa lauantain Helsingin Sanomissa, että reseptivapaiden lääkkeiden myynti pitäisi vapauttaa nopeasti ruokakauppoihin.

Kilpailuasiainneuvos Seppo Reimavuo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta perusteli asiaa sillä, että vapauttaminen “laskisi hintoja ja lisäisi tuotteiden saatavuutta”.

Heikki Pälve on jo tottunut siihen, että lääkkeiden myynnin vapauttaminen pullahtaa julkiseen keskusteluun säännöllisin väliajoin.

– Tämän kertaisessa argumentaatiossa ei ollut mitään uutta ja ihmeellistä. Toisaalta on vaikea sanoa, milloin jokin tämän kaltainen asia alkaa tosissaan mennä eteenpäin.

Yhdeksän kymmenestä
lääkäristä vastustaa

Lääkärit ovat aiemminkin tyrmänneet itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamisen ruokakauppoihin.

Apteekkarilehden vuosi sitten tekemässä Lääkärikyselyssä yhdeksän kymmenestä (89 %) terveyskeskuslääkäristä halusi säilyttää itsehoitolääkkeet apteekkien myynnissä ja yksityislääkäreistäkin melkein yhtä moni (84 %).

Apteekkarilehden verkkokyselyyn vastasi lokakuussa 2013 liki 400 Lääkäriliiton jäsentä. Vastaajista 170 oli terveyskeskuslääkäreitä, 149 yksityislääkäreitä ja viitisenkymmentä muita lääkäreitä.

Vastaajajoukossa oli naisia ja yli 55-vuotiaita hieman enemmän kuin lääkärikunnassa keskimäärin. Vastanneiden alueellinen jakauma sairaanhoitopiirin suhteen vastasi hyvin koko lääkärikuntaa.

ERJA ELO

Lohjan kaupungin järjestämään ilmaiseen kausi-influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

  • Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiri: Saat influenssarokotteen maksutta, jos lähipiirissäsi on vakavalle influenssalle alttiita, eli kroonisesti sairaita, ikääntyneitä tai imeväisiä. Sinun rokottamisesi pienentää heidän sairastumisriskiään. Raskaana olevien läheisten rokottaminen suojaa tulevaa vauvaa sairastumiselta. ¨
  • Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja sosiaalialan henkilökunta (myös perhepäivähoitajat, omaishoitajat ja päiväkotien henkilökunta, apteekkihenkilökunta) sekä potilashuoneissa ruokahuoltoon ja siivoukseen osallistuvat: Rokottautumalla suojaat hoidettaviasi sairastumasta influenssaan ja autat ylläpitämään hoitokapasiteettia, kun et itse sairastu.
  • Kaikki 65 vuotta täyttäneet: Ikä lisää riskiä sairastua vakavaan influenssaan, vaikka olisit muutoin terve ja hyväkuntoinen.
  •  6 – 36 kuukauden ikäiset lapset: Influenssa on pikkulapsilla yleinen, joka viides alle kolmevuotias saa sen vuosittain. Monet saavat vielä jälkitaudin, kuten korvatulehduksen tai keuhkokuumeen. Pikkulapset ovat erityisen tehokkaita tartuttajia ja taudin levittäjiä!
  • Sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 3 – 65 -vuotiaat: Perussairaus (muun muassa sepelvaltimotauti, astma, ja muut sydän- ja verisuonisairaudet, munuaisten vajaatoiminta, diabetes, syöpä) lisää voimakkaasti riskiäsi sairastua vakavaan influenssaan. Perustautisi voi myös pahentua ja toimintakykysi huonontua.
  • Raskaana olevat naiset: Riskisi saada vaikea influenssa lisääntyy raskauden kuluessa. Influenssaan sairastuminen nostaa ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Viimeisellä raskauskolmanneksella ottamasi rokote suojaa myös lasta ensimmäisten elinkuukausien aikana.
  • Tammikuussa 2015 varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset: Kausi-influenssarokotus kuuluu Puolustusvoimissa annettaviin pakollisiin rokotuksiin. Influenssaa on varuskunnissa enemmän kuin väestössä keskimäärin, sillä varuskuntaoloissa influenssavirus leviää helposti.

Riskiryhmiin kuuluvien yleiset rokotusajat nuorille ja aikuisille terveysasemilla:
(vaikeasti allergiset rokotetaan Tynninharjun terveysasemalla)

Lohjan keskustan terveysasema:
ke 26.11.2014 kello 14.00 – 18.00
ke 3.12.2014 kello 14.00 – 18.00
ke 14.1.2015 kello 14.00 – 18.00

Pusulan, Mäntynummen, Tynninharjun ja Virkkalan terveysasemat:
ke 26.11.2014 kello 14.00 – 16.00
ke 3.12.2014 kello 14.00 – 16.00
ke 14.1.2015 kello 14.00 – 16.00

Karjalohjan terveysasema: 
ke 26.11.2014 kello 14.00 – 16.00

Sammatin terveysasema:
ma 1.12.2014 kello 14.00 – 16.00

Lohjan kaupungin työterveyshuolto:
ke 10.11.2014 kello 15.00 – 17.00
ke 24.11.2014 kello 15.00 – 17.00

 

HYVÄT NEUVOT SISÄLTYVÄT HINTAAN

Nuorehko tyttö tuli apteekkiin ja pyysi aspiriinia, jota aikoi käyttää ulkoisesti aknen hoitoon. Idea oli peräisin verkon keskustelupalstoilta, joista löytyy paljon muitakin vinkkejä lääkkeiden käyttöön.

Itsehoitolääkkeet mielletään joskus aika arkisiksi valmisteiksi, joiden käyttöohjeita ei tarvitse noudattaa. Väärä käyttö voi kuitenkin aiheuttaa sekä ikäviä haittoja että myös todellisia vaaratilanteita. Esimerkiksi muutaman vuoden takainen trendi, jossa peräpukamavoidetta käytettiin silmäpusseihin, voi aiheuttaa vaurioita silmässä. Monissa peräpukamavoiteissa on tulehdusta lievittävää kortisonia, joka silmään joutuessaan voi nostaa silmänpainetta. Kohonnut silmänpaine vaurioittaa näköhermoa.

Ruotsissa vapautettiin muutama vuosi sitten parasetamolia sisältävät kipulääkkeet myyntiin kauppoihin. Tämä muutti myös asenteita. Vapautuksen jälkeen lääkkeitä alettiin käyttää holtittomasti, koska parasetamolimyrkytysten määrä kasvoi merkittävästi. Nyt viranomaiset ovat palauttamassa lääkkeet takaisin apteekkimyyntiin.

Olen kuullut puhuttavan turvallisista itsehoitolääkkeistä. Turvallisuus syntyy aina vain lääkkeen oikeasta käytöstä: oikeaan tarkoitukseen ja oikealla annostuksella. Elämäntilanteetkin vaikuttavat turvallisuuteen. Lääke, joka tänään on jollekin turvallinen, voi huomenna aiheuttaa ikäviä ongelmia. Esimerkiksi raskaus, muut sairaudet tai vaikkapa tupakoinnin lopettaminen, voivat muuttaa tilannetta.

Apteekista saa tällä hetkelläkin esimerkiksi tavallisimpia kipulääkkeitä muutamalla eurolla, halvemmalla kuin karkkipussin kaupasta. Hinnat ovat samat kaikkialla Suomessa. Lääkkeen hintaan sisältyy aina koulutetun asiantuntijan palvelu, neuvot ja ohjeet. Niitä kannattaa hyödyntää.

Katariina Kalsta
Brand Manager, proviisori
Apteekkariliitto

 

 

Apteekit koulujen lääkekasvattajina taas keväällä

Farmasian opiskelijat pitivät lääkekasvatustunteja kouluissa osana viime kevään apteekkiharjoitteluaan. Hyväksi osoittautunutta käytäntöä jatketaan.

Viime keväänä toteutettu apteekkien, koulujen, Fimean, farmasian alan liittojen ja yliopistojen yhteistyöprojekti toi apteekit mukaan koulujen lääkekasvatukseen.

Farmasian opiskelijat kävivät alueen kouluissa pitämässä lääkekasvatustunteja osana pakollista apteekkiharjoitteluaan.

Lääkekasvatuksella tarkoitetaan lääkkeiden oikean käytön opettamista osana koulujen terveysopetusta.

Onnistunut
yhteistyö

Lääkekasvatusprojektiin osallistuneilta selvitettiin mielipiteitä projektin onnistumisesta. Lähes kaikki projektiin osallistuneet pitivät yhteistyötä hyvänä.

Suurin osa harjoitteluvastaavista katsoi, ettei yhteistyöhön kulunut liikaa aikaa, ja osa aikoi jatkaa sitä koulun kanssa myös tulevaisuudessa.

Myös kouluissa yhteistyöhön suhtauduttiin myönteisesti. Suurin osa (81 %) tutkimukseen vastanneista opettajista oli kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä.

Opettajat ja apteekkien harjoitteluvastaavat antoivat myönteistä palautetta opiskelijoiden osaamisesta. Opiskelijat olivat valmistautuneet hyvin pitämään tunnit ja aiheet sopivat hyvin opetukseen osallistuneelle ikäryhmälle ja opetussuunnitelmaan.

Opettajista valtaosa (77 %) arvioi, että oppilaat pitivät lääkekasvatustunneista.

Tutkimukseen vastanneista osa katsoi, että jatkossa olisi hyvä, että farmaseutti tai proviisori pitäisi lääkekasvatustunteja koululla. Toisaalta myös farmaseuttiopiskelijoita pidettiin hyvinä tähän tehtävään.

Selvityksen perusteella Fimean ylläpitämät Lääkekasvatussivut näyttäisivät olevan toimiva materiaalipankki myös terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön.

Hyvien kokemusten perusteella yhteistyötä on päätetty jatkaa keväällä 2015.

KATARIINA KALSTA

Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekin henkilöstöön.

Katso Iltasanomien juttu tästä.

 

Solariumin syöpävaarasta lisää näyttöä

30.5.2014

Tuoreen tutkimuksen mukaan solariumissa käyminen liittyy suurentuneeseen melanoomariskiin riippumatta siitä miten usein iho on palanut elämän aikana.

Monet käyvät solariumissa ennen aurinkorannoille lähtöä, koska uskovat sen ehkäisevän ihon palamista ja siten myös ihosyövän vaaraa. Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset kuitenkin viittaavat heidän altistavan itsensä melanooma-ihosyövälle riippumatta siitä kuinka helposti he ihonsa polttavat.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat 1 200 melanoomapotilaan ja 1 100 terveen saman ikäisen vertailuun.

Yhteys korostui melanoomaan sairastuneilla, jotka eivät olleet koskaan polttaneet ihoaan auringossa tai solariumissa. Heidän joukossaan solariumin käyttäjiä oli neljä kertaa enemmän kuin verrokeissa. He olivat myös usein aloittaneet solariumissa käymisen nuorina ja harrastaneet sitä pitkään.

Ihomelanooma on yleistynyt viime vuosikymmeninä nopeasti, ja se on ihosyövistä kaikkein tappavin. Tärkein ihomelanooman riskitekijä on auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttama ihon palaminen. Myös runsaat luomet ja lähisukulaisen melanooma altistavat sairastumiselle. (Uutispalvelu Duodecim)

Kausi-influenssarokotteen kattavuus parani

28.05.2014 10:43

Kauden 2013–2014 kausi-influenssarokote vähensi influenssasta johtuvia terveyskeskuskäyntejä tehokkaasti sekä pikkulapsilla että ikääntyneillä.

Rokotusrekisteriin raportoitujen tietojen perusteella alle kolmivuotiaiden rokotuskattavuus nousi kauteen 2012–2013 verrattuna 13 prosentista 16:een prosenttiin. 65 vuotta täyttäneillä kuluneen kauden kattavuus oli 37 prosenttia, kun se edellisellä kaudella oli 31 prosenttia.

Alle kolmivuotiailla terveyskeskuskäynnit vähenivät 62 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneillä 40 prosenttia. Laboratoriossa varmistettua influenssaa vastaan rokotteen teho oli vieläkin suurempi: alle kolmivuotiailla estettiin 73 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneillä 43 prosenttia influenssoista.

Rokotteen tehoa on arvioitu nyt ensi kertaa yhdistämällä rokotustiedot sekä perusterveydenhuollossa annettuihin diagnooseihin että laboratoriovarmistettuihin influenssatapauksiin. Mukana laskelmissa on noin puolet Suomen kunnista.

TIINA KUOSA

 

Lääkkeiden käyttö yleistä raskauden aikana

28.05.2014 10:35

Yleisimmin käytetyt lääkkeet ovat antibiootteja, joita käytti lähes kolmannes synnyttäneistä.

Suomessa vuosina 1996–2010 synnyttäneistä naisista noin puolet käytti ainakin yhtä reseptilääkettä raskauden aikana tai juuri sitä ennen, selviää Fimean, Kelan ja THL:n yhteisestä tutkimushankkeesta.

Yleisimmät lääkkeet olivat antibiootteja, joita käytti lähes 30 prosenttia naisista. Noin 7 prosentilla synnyttäneistä naisista oli lääkitystä vaativa pitkäaikaissairaus, yleisimmin astma, kilpirauhasen vajaatoiminta tai epilepsia.

Raskaana olevan naisen pitkäaikaissairauksien hoito on tärkeää myös sikiön kannalta, eikä perussairauden vuoksi käytössä olevaa tärkeää lääkitystä saa raskauden vuoksi lopettaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että raskauden aikana lääkkeitä käyttäneillä oli lisääntynyt ennenaikaisten synnytysten riski. Lääkkeitä käyttäneillä naisilla riski oli 4,8 prosenttia, lääkkeitä käyttämättömillä riski oli 3,8 prosenttia.

Tutkimuksessa vahvistuivat jo aiemmin havaitut yhteydet eräiden lääkkeiden ja epämuodostumien välillä. Raskaudenaikainen lääkealtistus kasvatti epämuodostumien riskiä hieman (riski kasvoi 3,5 prosentista 4 prosenttiin).

Fimean, Kelan ja THL:n hankkeessa selvitettiin raskaudenaikaisen lääkkeidenkäytön yleisyyttä sekä arvioitiin lääkkeiden käytön vaikutusta raskauteen, sikiöiden ja vastasyntyneiden terveyteen sekä epämuodostumien esiintyvyyteen.

TIINA KUOSA

 

Alkoholismin hoito tehostuu lääkkeillä

28.05.2014 09:38

Analyysin perusteella etenkin kaksi lääkettä, akamprosaatti ja naltreksoni, auttavat potilaita pysymään kuivilla.
Alkoholiriippuvuuden hoidossa kannattaa muun hoidon lisäksi käyttää lääkkeitä, yli 120 tutkimuksen analyysin osoittaa.

Analyysin perusteella etenkin kaksi lääkettä, akamprosaatti ja naltreksoni, auttavat potilaita pysymään kuivilla.

Aikaisempien tutkimusten aineistot ja 23 000 potilaan tiedot yhdistämällä tutkijat havaitsivat akamprosaatin estävän yhden repsahduksen jokaista 12 hoidettua kohden. Naltreksonilla sama onnistuu lääkitsemällä keskimäärin 20 potilasta.

Myös topiramaatti sekä nalmefeeni, jotka eivät alun perin ole alkoholismin hoitoon tarkoitettuja, saattavat auttaa osaa potilaista, tulokset vahvistavat. Ne eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita kuin naltreksoni ja akamprosaatti.

Paljon käytetty antabus eli disulfiraami ei näiden tulosten perusteella ole kovin tehokas, mutta sitä koskevia tutkimuksia oli analyysissa vähänlaisesti.

Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset vahvistavat näyttöä muihin hoitoihin yhdistetyn lääkehoidon tehokkuudesta alkoholiriippuvuuden hoidossa. Hoidon selkärangan muodostaa psykososiaalinen hoito, jota lääkitykset tukevat.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

 

Prednisoloni vaihtokelpoisten listalle

20.05.2014 10:48

Kaikkiaan vaihtokelpoisten listalle tulee heinäkuun alussa 77 uutta valmistetta. Lista on voimassa syyskuun loppuun saakka.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vahvistamaan luetteloon on lisätty 66 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina listalla ovat systeemisesti käytettävä kortikosteroidi prednisoloni ja hermostoon vaikuttava lääkeaine tetrabenatsiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 11 valmistetta. Uusina valmisteina mukana ovat sydänlääke adenosiini ja MS-taudin hoidossa käytettävä fingolimodi.

Luettelosta on poistunut 91 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3 800 lääkevalmistetta ja 406 vaikuttavaa ainetta. Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7 868.

TIINA KUOSA